Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna RODO

Treść

         Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO), Administrator informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca, e-mail: iod_jg23@gminagrybow.pl  lub pisemnie na w/w adres siedziby ADO.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – f  RODO przetwarzane będą 
  w celu obsługi korespondencji administratora/z administratorem wynikającej 
  z  obowiązków wypełnienia przez niego zadań ustawowych i działań określonych
  w przepisach prawnych, szczególnych określających zakres jego działania lub umowy bądź Pani/Pana zgody. 
 4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym  świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, pocztowe, medyczne  i inne lub współpracujących z Administratorem bądź uprawnionym do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie i w granicach  przepisów prawa.  Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych. 
 1. W przypadku , gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy, że przysługuje Pani/u prawo do wycofania zgody może w dowolnym momencie. 
 2. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli informować o toku danej sprawy drogą elektroniczną. 
 3. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
   
64111