Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy w Grybowie informuje, że z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

UCHYLENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE tzw. 40 zł

Jedną z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. W związku ze zmianą, osoby i podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, składając wnioski wyłącznie za okres obejmujący zakwaterowanie do dnia 30 czerwca 2024 r.

UWAGA!

Wniosek o świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres do dnia 30 czerwca 2024 r., składać będzie można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Osoba użyczająca dotychczas lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc w obiektach zbiorowego zakwaterowania o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

UCHYLENIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 zł

Od 1 lipca 2024 r. zostanie wygaszone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przeznaczane na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Obywatele Ukrainy, będą mogli ubiegać się o świadczenia składając wnioski wyłącznie do dnia 30 czerwca 2024 r. Po upływie ustawowego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

ZMIANY W USTALENIU SYTUACJI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Wnioski o przyznanie pomocy społecznej złożone od dnia 1 lipca 2024 r. będą obowiązkowo wymagały przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i zebrania niezbędnych dokumentów zgodnie z procedurami, które obowiązują dla obywateli Polski. Wygaszona będzie możliwości składania przez obywateli Ukrainy jedynie oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W przypadku ubiegania się o pomoc społeczną obywatel Ukrainy zobowiązany będzie zgromadzić i udostępnić dokumenty wymagane w toku postępowania, w calu potwierdzenia swojej sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wynika to z art. 107 ust. 5B i 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub pod numerami telefonu 18 448-42-40 lub 46

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

Anna Chwałek

68816